ICNT Groep B.V. algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

1.1 ICNT Groep: ICNT Groep B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel onder KvK nr. 57696144.

1.2 Klant: degene met wie ICNT Groep een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: ICNT Groep en de Klant samen.

 

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,

bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ICNT Groep

aan de Klant, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is

aangegeven.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van

de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ICNT Groep

en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de

andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder

geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde

noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een

wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant dit geheimhoudingsbeding niet juist of volledig nakomt, verbeurt de Klant aan ICNT

Groep een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding

vermeerderd met € 500,- (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete

per dag geldt voor elke dag vanaf de dag waarop de overtreding is aangevangen tot de dag waarop de

overtreding wordt beëindigd. Indien de geleden en te lijden schade meer mocht belopen dan het

be

drag van de boete, dan behoudt ICNT Groep het recht van de Klant volledige schadevergoeding te

vorderen.

3.2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden

gerekend vanaf de beëindiging van de overeenkomst of enige verlenging daarvan, zal Klant geen bij de

uitvoering van de overeenkomst betrokken medewerkers van ICNT Groep in dienst nemen, noch direct

of indirect zakelijk betrekkingen aangaan met deze (ex-)medewerkers van ICNT Groep, tenzij met

uitdrukkelijke toestemming van ICNT Groep. Indien medewerkers van ICNT Groep binnen 12 maanden

beëindiging van de overeenkomst, dan wel tijdens de overeenkomst rechtstreeks in dienst treedt bij

de Klant of een daaraan gelieerde onderneming dan wel direct of indirect zakelijk betrekkingen

aangaat met (ex-)medewerkers van ICNT Groep, is de Klant aan ICNT Groep terstond opeisbaar een

bedrag van € 25.000,– (vijfentwintig duizend euro) verschuldigd.

 

4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen die ICNT Groep hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige

kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Klant te betalen periodiek vervallende

bedragen, geldt dat ICNT Groep gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een

termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3 ICNT Groep is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van

een schriftelijke kennisgeving aan de Klant aan te passen voor prestaties die, volgens de

desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat

tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

4.4 Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een door ICNT Groep kenbaar gemaakte

aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, is de Klant gerechtigd binnen zeven

werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen

tegen de in de kennisgeving van ICNT Groep genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in

werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

4.5 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ICNT Groep vastgesteld op grond van

de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de uurtarieven van ICNT Groep, geldend

voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

4.6 Indien partijen voor een dienstverlening door ICNT Groep een totaalbedrag zijn overeengekomen,

is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan

worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4.7 ICNT Groep is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan

10 % hoger uit gaat vallen, dient ICNT Groep de Klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs

gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaat vallen, heeft de Klant het recht

om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10 % uitkomt.

4.8 ICNT Groep heeft het recht de prijzen aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal ICNT

Groep prijsaanpassingen meedelen aan de Klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst

met ICNT Groep op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4.9 ICNT Groep mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50 % van het overeengekomen bedrag verlangen.

4.10 De Klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben

voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien

de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft

voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat ICNT Groep de Klant een

aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.11 Betaalt de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de Klant, zonder dat een

aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor

handelsovereenkomsten verschuldigd.

4.12 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit

handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens

gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder

alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband

houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte

wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.

4.13 ICNT Groep behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke

betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

4.14 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant,

zijn de vorderingen van ICNT Groep op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

5. Herroepingsrecht

5.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder

opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt.

– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.

– Het product geen opdracht tot (spoed) reparatie betreft.

– De Klant heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

5.2 De bedenktijd van 14 (veertien) dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:

– Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 (één)

bestelling.

– Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

– Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.

– Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

5.3 De consument is verplicht om het product binnen 14 (veertien) dagen na het kenbaar maken van

zijn herroepingsrecht te retourneren aan ICNT Groep, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt

te vervallen. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van ICNT Groep indien de

volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 ICNT Groep blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan

al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ICNT Groep op grond van wat voor met ICNT Groep

gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de

nakoming. Tot die tijd kan ICNT Groep zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken

terugnemen.

6.2 Indien ICNT Groep een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als

ontbonden en heeft ICNT Groep het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

6.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden,

verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

7. Recht van reclame

7.1 Zodra de Klant in verzuim is, is ICNT Groep gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten

aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

7.2 ICNT Groep roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische

mededeling.

7.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de

producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan ICNT Groep, tenzij

partijen hierover andere afspraken maken.

7.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Klant.

 

8. Levertijd

8.1 De door ICNT Groep opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding

daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

8.2 De levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft

afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van ICNT Groep.

8.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en

evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij ICNT Groep niet binnen 14 (veertien)

dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben

afgesproken.

 

9. Risico

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat

op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van

een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

10. Verpakking en verzending

10.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant,

alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening

op te laten maken, bij gebreke waarvan ICNT Groep niet aansprakelijk kan worden gehouden voor

eventuele schade.

10.2 Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare

beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ICNT

Groep, bij gebreke waarvan ICNT Groep niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele

schade.

 

11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst

ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk

worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet

verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

11.2 De Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere

materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ICNT Groep of diens licentiegevers

bevatten. De Klant verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden,

niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor

deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam

in de organisatie van de Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/ of andere

materialen behoeven te gebruiken.

11.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur,

apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent

het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

11.4 Het is ICNT Groep toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de

programmatuur. Indien ICNT Groep door middel van technische bescherming de programmatuur heeft

beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.5 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling

aan ICNT Groep van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking

en de Klant zal ICNT Groep vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig

beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

12. Verzekering

12.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen

onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

– Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

– Zaken van ICNT Groep die bij de Klant aanwezig zijn.

– Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

12.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de Klant gehouden op eigen kosten een

CAR-verzekering af te sluiten en kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele

schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

13. Beëindiging

13.1 Aan ICNT Groep komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de

Klant, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling en na een termijn

van 14 (veertien) dagen voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van overeengekomen verplichtingen.

13.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en een

schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden, onder opgave van redenen,

worden beëindigd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn

gehouden. 

13.3 Opzeggen is enkel mogelijk via de website icnt.nl/klantenservice.
De opzegging dient via de website verstuurd te worden op icnt.nl/klantenservice en er dient gebruik gemaakt te worden van het opzegformulier. 

13.4 ICNT Groep kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst

door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de

Klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Klant

faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders

dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ICNT Groep zal wegens deze

beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.5 Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij ICNT Groep ten

aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ICNT Groep vóór de ontbinding heeft

gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of

geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd

en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

14. Recht op ontbinding

14.1 ICNT Groep heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn

verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ICNT Groep

kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn

verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1 ICNT Groep is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover

die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

15.2 Indien ICNT Groep aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe

schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Onder directe

schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van ICNT Groep aan de

overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant

de overeenkomst heeft ontbonden;

– De kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden

van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat ICNT

Groep op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele

besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

– Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze

voorwaarden.

15.3 ICNT Groep is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen of schade aan derden.

15.4 Indien ICNT Groep aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een

gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van volledige uitkering

door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het

gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus

zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige

verplichting.

 

16. Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

ICNT Groep in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan ICNT Groep kan

worden toegerekend in een van de wil van ICNT Groep onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming

van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor

de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van ICNT Groep kan worden verlangd.

16.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:

– noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);

– wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;

– onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen;

– computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,

slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

16.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor ICNT Groep 1 of meer verplichtingen naar

de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ICNT Groep er weer aan

kan voldoen.

16.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd,

mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

16.5 ICNT Groep is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet

als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

17. Garantie

17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden voor door ICNT Groep geleverde goederen een

garantietermijn van twaalf maanden. Voor tweedehands goederen en voor reparaties gelden een

garantietermijn van 3 maanden. Garanties gelden niet voor software en programma installaties.

17.2 De garantie bestaat daarin, dat ICNT Groep de gebreken aan het geleverde binnen 14 (veertien)

werkdagen voor eigen rekening herstellen, dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg

dragen.

17.3 Indien de Klant aan ICNT Groep een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak

niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie

verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter

reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ICNT Groep. De Klant zal al dan ICNT Groep vrijwaren van

alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

17.4 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft ICNT Groep geen

garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

17.5 Voor zaken met een door andere dan ICNT Groep bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover

afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

17.6 De Klant kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien:

– De Klant de zaken heeft verwaarloosd.

– De Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht heeft aan laten brengen, waaronder ook

reparaties die niet door of namens ICNT Groep zijn verricht.

– Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,

blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende

oorzaken of onheilen.

– Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is

onderhouden.

– Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

– Indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

17.7 Indien de Klant niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend

uit de met ICNT Groep gesloten overeenkomst(en), dan is de Klant niet tot garantie gehouden.

 

18. Wijziging algemene voorwaarden

18.1 Het staat de ICNT Groep vrij deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen waarbij de Klant

géén instemmingsrecht krijgt en ook geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

18.2 De wijzigingen zullen aan de Klant kenbaar worden gemaakt. Door en op het moment van

ontvangst van de gewijzigde voorwaarden maken deze onderdeel uit van de overeenkomst tussen de

partijen.

18.3 Mocht de Klant zich niet kunnen verenigen met een wezenlijke wijziging van de nieuwe

voorwaarden dan kan ICNT Groep de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een

opzegtermijn drie maanden.

 

19. Overgang van rechten

19.1 Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ICNT Groep.

19.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,

tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ICNT Groep gevestigd is exclusief bevoegd

om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Opgesteld op 16 december 2020. Versienummer: 20201216